Home  16 Tháng Mười Một 2018 ..:: Văn bản pháp luật » Văn bản pháp luật khác ::.. Login
 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC Minimize
Loại văn bản
Loại văn bảnSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNội dungHiệu lực?
Bộ Luật101/2015/QH1327-11-2015 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật100/2015/QH1327-11-2015 Bộ luật hình sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật95/2015/QH1325-11-2015 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật92/2015/QH1325-11-2015 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật91/2015/QH1324-11-2015 Bộ luật dân sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2015/NQ-HĐTP28-10-2015 Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định62/2015/NĐ-CP18-07-2015 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2015/NQ-HĐTP15-01-2015 Nghị Quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí toà án Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2015/NQ-HĐTP15-01-2015 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật64/2014/QH1325-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật61/2014/QH1321-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2014/NQ-HĐTP20-03-2014 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định Luật trọng tài thương mại Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật39/2013/QH1316-11-2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2013/NQ-HĐTP06-11-2013 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP06/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị Quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luậtTố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị Quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật27/2012/QH1323-11-2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật24/2012/QH1320-11-2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2012/NQ-HĐTP13-06-2012 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật04/2011/QH1311-11-2011 Luật Đo lường Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật03/2011/QH1311-11-2011 Luật Tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật02/2011/QH1311-11-2011 Luật Khiếu nại Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật01/2011/QH1311-11-2011 Luật Lưu trữ Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2011/NQ-HĐTP29-07-2011 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2011/NQ-HĐTP29-07-2011 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng Hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật66/2011/QH1229-03-2011 Luật Phòng, chống mua bán người Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật65/2011/QH1229-03-2011 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Thông tư01/2011/TT-BNV19-01-2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2010/QH1215-11-2010 Luật Viên chức Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2010/QH1215-11-2010 Luật Viên chức Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật56/2010/QH1215-11-2010 Luật Thanh tra Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2010/NQ-HĐTP22-10-2010 Nghị quyết Bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2010/NQ-HĐTP22-10-2010 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật39/2009/QH1223-11-2009 Luật Người cao tuổi Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật38/2009/QH1219-06-2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật35/2009/QH1218-06-2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật35/2009/QH1218-06-2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật30/2009/QH1217-06-2009 Luật Quy hoạch đô thị Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật29/2009/QH1217-06-2009 Luật Quản lý nợ công Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật26/2008/QH1214-11-2008 Luật Thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật22/2008/QH1213-11-2008 Luật Cán bộ, công chức Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật15/2008/QH1203-06-2008 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật09/2008/QH1203-06-2008 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2007/NQ-HĐTP02-10-2007 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Tòa án” của Bộ luật Tố tụng Hình sự” Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2007/NQ-HĐTP02-10-2007 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật01/2007/QH1204-08-2007 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật81/2006/QH1129-11-2006 Luật Cư trú Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2006/NQ-HĐTP04-08-2006 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2006/NQ-HĐTP04-08-2006 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25 tháng 12 năm 1998 và ngày 04 tháng 5 năm 2006 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2006/NQ-HĐTP08-07-2006 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật68/2006/QH1129-06-2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2006/NQ-HĐTP12-05-2006 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2006/NQ-HĐTP12-05-2006 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2005/NQ-HĐTP08-12-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" của Bộ luật tố tụng hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2005/QH1129-11-2005 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật55/2005/QH1129-11-2005 Luật phòng, chống tham nhũng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật53/2005/QH1129-11-2005 Luật Thanh niên Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật48/2005/QH1129-11-2005 Luật Thực hành tiết kiện, chống lãng phí Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2005/NQ-HĐTP17-09-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về "Chứng minh và chứng cứ" Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật47/2005/QH1114-06-2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật33/2005/QH1114-06-2005 Bộ luật dân sự 2005 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2005/NQ-HĐTP28-04-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật phá sản Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2005/NQ-HĐTP27-04-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2005/NQ-HĐTP31-03-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật28/2004/QH1103-12-2004 Luật Điện lực Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2004/NQ-HĐTP05-11-2004 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2004/NQ-HĐTP02-10-2004 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2004/NQ-HĐTP10-08-2004 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật4/2004/QH1115-06-2004 Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật26/2004/QH1115-06-2004 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật22/2004/QH1115-06-2004 Luật Thanh tra Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2004/NQ-HĐTP28-04-2004 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật15/2003/QH1126-11-2003 Luật Thi đua, khen thưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2003/NQ-HĐTP31-07-2003 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh trọng tài thương mại Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2003/NQ-HĐTP27-05-2003 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trongviệc giải quyết các vụ án kinh tế Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2003/NQ-HĐTP18-04-2003 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2003/NQ-HĐTP17-04-2003 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2003/NQ-HĐTP16-04-2003 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật01/2002/QH1116-12-2002 Luật Ngân sách nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2001/NQ-HĐTP15-03-2001 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật Hình sự năm 1999 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2000/NQ-HĐTP23-12-2000 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2000/NQ-HĐTP04-08-2000 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ luật Hình sự năm 1999 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật09/1998/QH1002-12-1998 Luật Khiếu nại, tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật06/1998/QH120-05-1998 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ngân sách nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số20-03-1996 Luật Ngân sách Nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ LuậtKhông số28-10-1995 Bộ luật dân sự 1995 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/HĐTP19-10-1990 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh thừa kế Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/HĐTP18-10-1990 Nghị quyết Hướng dẫn về việc áp dụng Điều 44 Bộ Luật Hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01-HĐTP/NQ19-04-1989 Nghị quyết Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/NQ-HĐTP21-01-1988 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật103-SL/L00520-05-1957 Luật đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Page 1 of 1First   Previous   [1]  Next   Last   

Tin tức pháp luật

Hai cảnh sát ở TP HCM bị bắt với cáo buộc dùng nhục hình
Fri, 16 Nov 2018 16:28:04 +0700
Cán bộ trại tạm giữ Công an quận 11 bị tình nghi đánh nghi can cướp giật khiến người này tử vong.
Ca sĩ Châu Việt Cường bị khởi tố tội Giết người
Fri, 16 Nov 2018 14:01:00 +0700
Công an đổi tội danh với Châu Việt Cường từ Vô ý làm chết người sang Giết người do đoạt mạng cô gái 20 tuổi.
Đoạt mạng em rể vì cho rằng hỗn láo
Fri, 16 Nov 2018 13:47:58 +0700
Sau khi đánh nhau với em rể ở buổi nhậu, ông Lân cầm lưỡi lê đến nhà anh này.
5.000 tỷ đồng thu từ game bài hợp thức bằng 160 hóa đơn khống
Fri, 16 Nov 2018 11:41:59 +0700
Cầm theo chồng hồ sơ dày, điều tra viên đối chất với bị cáo Thanh về căn cứ buộc tội công ty trung gian mua bán hóa đơn trái phép.
Bị trộm gần 200 triệu đồng tiền mừng cưới trong đêm tân hôn
Fri, 16 Nov 2018 11:36:42 +0700
Sau tiệc cưới của con gái, gia đình ở Bình Phước bị kẻ gian đột nhập vào nhà cạy tủ lấy toàn bộ tiền mừng, vàng cưới.
Ông Nguyễn Hữu Tín giao 6.000 m2 'đất vàng' ở TP HCM không qua đấu giá
Fri, 16 Nov 2018 09:54:27 +0700
Khu đất 4 mặt tiền đắc địa nhất Sài Gòn được cựu phó Chủ tịch UBND TP HCM ký quyết định cho Công ty Sabeco Pearl thuê trong 50 năm.
Công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc thu bộn tiền từ thẻ cào
Fri, 16 Nov 2018 08:33:54 +0700
Khi kết nối hệ thống game đánh bạc với cổng thanh toán của nhà mạng, các công ty trung gian giúp CNC hợp thức hóa tiền bất chính.
Ba tình huống may mắn hy hữu khi không chú ý tới kẻ cướp
Fri, 16 Nov 2018 00:26:32 +0700
Một người đàn ông ở Brazil do quá chú tâm vào điện thoại mà không biết có tên cướp cầm súng đang ở kề bên.
Mỹ quản chế 'tại gia' người phạm tội bằng định vị, bắt đọc sách
Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0700
Muốn không phải ngồi tù, người bị quản chế phải tuân thủ nhiều điều kiện, trong đó có yêu cầu tham gia nhóm đọc sách.
Khởi tố vụ án bốn người tử vong khi kéo cáp viễn thông
Fri, 16 Nov 2018 14:14:53 +0700
Công an Hà Tĩnh xác định có dấu hiệu phạm tội trong vụ bốn người bị điện giật chết ở huyện Cẩm Xuyên.
Hai thiếu nữ bị bán làm gái mại dâm với giá 10 triệu đồng
Fri, 16 Nov 2018 14:12:14 +0700
Các cô gái mới lớn nghe lời dụ dỗ đi bán hàng với lương 4-5 triệu đồng ở Trung Quốc nên nhận lời.
Súng kiểm lâm bị cướp cò, bắn trúng tài xế chở gỗ
Thu, 15 Nov 2018 23:41:08 +0700
Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế ở Quảng Bình lái xe bỏ chạy, rồi hô hoán kiểm lâm cướp gỗ, tạo ra cảnh hỗn loạn. 
Cán bộ đài huyện chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng
Thu, 15 Nov 2018 20:49:40 +0700
Huyền giới thiệu vay tiền cho công an, tòa án làm kinh phí phòng chống tội phạm và hứa trả với lãi suất cao khiến nhiều người tin.
Cô gái ở Phú Yên trúng đạn của cảnh sát giao thông
Thu, 15 Nov 2018 19:00:36 +0700
Truy đuổi xe vi phạm, chiến sĩ CSGT TP Tuy Hòa được cho là định bắn chỉ thiên nhưng súng cướp cò, đạn trúng lưng cô gái.
Chú rể đi tù vì đánh bà hàng xóm giành hát đám cưới của mình
Thu, 15 Nov 2018 14:14:29 +0700
Không được mời nhưng nhiều lần đến giật micro giành hát tại tiệc cưới gần nhà, người phụ nữ bị chú rể ở Cần Thơ cầm ly bia đập vào mặt.
Bị bắt oan hơn 4 tháng, người đàn ông được bồi thường 109 triệu đồng
Thu, 15 Nov 2018 13:15:06 +0700
Trước khi được bồi thường, ông Quang ở Đồng Nai đã đòi tiền oan sai gần một tỷ đồng cho 4 tháng 9 ngày bị bắt giam.
Ông Đinh La Thăng 'chỉ có nửa căn chung cư' để thi hành án 600 tỷ đồng
Thu, 15 Nov 2018 11:53:55 +0700
Việc thu hồi tiền bồi thường của ông Đinh La Thăng đang gặp khó do không kê biên tài sản.
Phạm nhân trốn trại giam Bộ Công an ở Lâm Đồng
Thu, 15 Nov 2018 11:49:54 +0700
Trong lúc cải tạo, phạm nhân đang thụ án 15 năm tù về tội Trộm cắp và Hủy hoại tài sản đã trốn khỏi trại giam.
Bảo mẫu tát bé gái ở Sài Gòn ngất xỉu khi lĩnh án
Thu, 15 Nov 2018 11:43:16 +0700
Phúc khai vì gia đình có chuyện buồn, bản thân có nhiều áp lực nên không kìm chế được khi bé gái nôn hết sữa vừa uống.
Nhiều súng đạn trong nhà thợ cắt tóc ở Đăk Lăk
Thu, 15 Nov 2018 11:20:09 +0700
Ập vào căn nhà ở huyện Cư M'gar, cảnh sát bắt quả tang Thắng đang lắp ráp súng, thu giữ 4 khẩu súng cùng nhiều đạn, dụng cụ chế tạo.
4 tháng điều tra đại án MobiFone mua AVG
Thu, 15 Nov 2018 10:55:43 +0700
Từ tháng 7, lần lượt cựu chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc MobiFone bị khởi tố, tạm giam.
Gia đình con bạc ly tán, phá sản vì nướng tiền vào game bài Rik
Thu, 15 Nov 2018 09:18:58 +0700
Bán ôtô, dốc hết thu nhập, vay mượn… là cách nhiều người chơi ném tiền vào đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng.
Ông già 78 tuổi dàn cảnh đụng xe, chiếm đoạt tài sản của nhiều người
Thu, 15 Nov 2018 01:45:58 +0700
Từ Sài Gòn xuống miền Tây, ông lão cùng đồng phạm dàn cảnh nhiều vụ đụng xe rồi đe dọa, bắt nạn nhân phải đền tiền. 
Người phụ nữ mù chữ dùng sổ đỏ giả lừa hơn 4 tỷ đồng
Thu, 15 Nov 2018 01:09:16 +0700
Thuê người làm giấy tờ giả sở hữu mảnh đất"vàng" ở TP Bà Rịa, Trần A Gịn lừa cặp vợ chồng chuyên cho vay hơn 4 tỷ đồng.
Những nghi phạm bỏ trốn trong vụ án liên quan ông Phan Văn Vĩnh
Thu, 15 Nov 2018 00:08:41 +0700
Lời khai của nhiều bị cáo cho thấy bốn nghi phạm có vai trò quan trọng đã ôm hàng nghìn tỷ đồng trốn ra nước ngoài.

Tư vấn pháp luật miễn phí » Tư vấn luật doanh nghiệp » Tư vấn luật thuế » Tư vấn luật lao động » Tư vấn luật sở hữu trí tuệ » Tư vấn luật hôn nhân gia đình » Tư vấn luật hình sự » Tư vấn luật đầu tư » Tư vấn luật đất đai » Tư vấn luật hành chính » Thay đổi đăng ký kinh doanh » Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp » Quản trị nội bộ doanh nghiệp » Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp » Tạm dừng kinh doanh, giải thể, pháp sản doanh nghiệp » Cấp giấy chứng nhận đầu tư » Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư » Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện » Lập dự án đầu tư » Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà » Chuyển nhượng, mua bán nhà đất » Tranh chấp nhà đất » Giấy phép lao động (Work permit) » Hợp đồng lao động » Tranh chấp lao động » Đăng ký kết hôn » Kết hôn với người nước ngoài » Thủ tục ly hôn » Di chúc, di sản thừa kế » Thuế thu nhập » Thuế VAT » Thuế xuất nhập khẩu » Thuế tiệu thụ đặc biệt » Tổ chức hành nghề Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh » Tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh » Góc nhìn của Luật sư » Biểu mẫu trong lĩnh vực pháp luật » Video tư vấn pháp luật » Thắc mắc về luật nghĩa vụ quân sự? » Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành » Văn bản pháp luật » Gửi yêu cầu tư vấn luật