Home  16 Tháng Giêng 2019 ..:: Văn bản pháp luật » Văn bản pháp luật khác ::.. Login
 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC Minimize
Loại văn bản
Loại văn bảnSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNội dungHiệu lực?
Bộ Luật101/2015/QH1327-11-2015 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật100/2015/QH1327-11-2015 Bộ luật hình sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật95/2015/QH1325-11-2015 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật92/2015/QH1325-11-2015 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật91/2015/QH1324-11-2015 Bộ luật dân sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2015/NQ-HĐTP28-10-2015 Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định62/2015/NĐ-CP18-07-2015 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2015/NQ-HĐTP15-01-2015 Nghị Quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí toà án Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2015/NQ-HĐTP15-01-2015 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật64/2014/QH1325-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật61/2014/QH1321-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2014/NQ-HĐTP20-03-2014 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định Luật trọng tài thương mại Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật39/2013/QH1316-11-2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2013/NQ-HĐTP06-11-2013 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP06/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị Quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luậtTố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị Quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật27/2012/QH1323-11-2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật24/2012/QH1320-11-2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2012/NQ-HĐTP13-06-2012 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật04/2011/QH1311-11-2011 Luật Đo lường Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật03/2011/QH1311-11-2011 Luật Tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật02/2011/QH1311-11-2011 Luật Khiếu nại Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật01/2011/QH1311-11-2011 Luật Lưu trữ Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2011/NQ-HĐTP29-07-2011 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2011/NQ-HĐTP29-07-2011 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng Hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật66/2011/QH1229-03-2011 Luật Phòng, chống mua bán người Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật65/2011/QH1229-03-2011 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Thông tư01/2011/TT-BNV19-01-2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2010/QH1215-11-2010 Luật Viên chức Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2010/QH1215-11-2010 Luật Viên chức Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật56/2010/QH1215-11-2010 Luật Thanh tra Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2010/NQ-HĐTP22-10-2010 Nghị quyết Bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2010/NQ-HĐTP22-10-2010 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật39/2009/QH1223-11-2009 Luật Người cao tuổi Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật38/2009/QH1219-06-2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật35/2009/QH1218-06-2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật35/2009/QH1218-06-2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật30/2009/QH1217-06-2009 Luật Quy hoạch đô thị Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật29/2009/QH1217-06-2009 Luật Quản lý nợ công Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật26/2008/QH1214-11-2008 Luật Thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật22/2008/QH1213-11-2008 Luật Cán bộ, công chức Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật15/2008/QH1203-06-2008 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật09/2008/QH1203-06-2008 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2007/NQ-HĐTP02-10-2007 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Tòa án” của Bộ luật Tố tụng Hình sự” Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2007/NQ-HĐTP02-10-2007 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật01/2007/QH1204-08-2007 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật81/2006/QH1129-11-2006 Luật Cư trú Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2006/NQ-HĐTP04-08-2006 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2006/NQ-HĐTP04-08-2006 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25 tháng 12 năm 1998 và ngày 04 tháng 5 năm 2006 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2006/NQ-HĐTP08-07-2006 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật68/2006/QH1129-06-2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2006/NQ-HĐTP12-05-2006 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2006/NQ-HĐTP12-05-2006 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2005/NQ-HĐTP08-12-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" của Bộ luật tố tụng hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2005/QH1129-11-2005 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật55/2005/QH1129-11-2005 Luật phòng, chống tham nhũng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật53/2005/QH1129-11-2005 Luật Thanh niên Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật48/2005/QH1129-11-2005 Luật Thực hành tiết kiện, chống lãng phí Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2005/NQ-HĐTP17-09-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về "Chứng minh và chứng cứ" Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật47/2005/QH1114-06-2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật33/2005/QH1114-06-2005 Bộ luật dân sự 2005 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2005/NQ-HĐTP28-04-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật phá sản Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2005/NQ-HĐTP27-04-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2005/NQ-HĐTP31-03-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật28/2004/QH1103-12-2004 Luật Điện lực Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2004/NQ-HĐTP05-11-2004 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2004/NQ-HĐTP02-10-2004 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2004/NQ-HĐTP10-08-2004 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật4/2004/QH1115-06-2004 Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật26/2004/QH1115-06-2004 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật22/2004/QH1115-06-2004 Luật Thanh tra Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2004/NQ-HĐTP28-04-2004 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật15/2003/QH1126-11-2003 Luật Thi đua, khen thưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2003/NQ-HĐTP31-07-2003 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh trọng tài thương mại Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2003/NQ-HĐTP27-05-2003 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trongviệc giải quyết các vụ án kinh tế Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2003/NQ-HĐTP18-04-2003 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2003/NQ-HĐTP17-04-2003 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2003/NQ-HĐTP16-04-2003 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật01/2002/QH1116-12-2002 Luật Ngân sách nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2001/NQ-HĐTP15-03-2001 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật Hình sự năm 1999 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2000/NQ-HĐTP23-12-2000 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2000/NQ-HĐTP04-08-2000 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ luật Hình sự năm 1999 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật09/1998/QH1002-12-1998 Luật Khiếu nại, tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật06/1998/QH120-05-1998 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ngân sách nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số20-03-1996 Luật Ngân sách Nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ LuậtKhông số28-10-1995 Bộ luật dân sự 1995 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/HĐTP19-10-1990 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh thừa kế Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/HĐTP18-10-1990 Nghị quyết Hướng dẫn về việc áp dụng Điều 44 Bộ Luật Hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01-HĐTP/NQ19-04-1989 Nghị quyết Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/NQ-HĐTP21-01-1988 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật103-SL/L00520-05-1957 Luật đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Page 1 of 1First   Previous   [1]  Next   Last   

Tin tức pháp luật

Đôi vợ chồng Mỹ hầu tòa vì để con chết với khối u 8 kg
Wed, 16 Jan 2019 16:58:36 +0700
Nhà chức trách khi phát hiện đã không thể giữ tính mạng cho bé gái ba tuổi, bị ung thư đã lâu.
Ông ve chai tranh chấp tờ vé số độc đắc với vợ chồng bạn nhậu
Wed, 16 Jan 2019 15:44:51 +0700
Cho rằng vợ chồng bạn chiếm đoạt vé số trúng 2 tỷ đồng do mình mua lúc nhậu, người đàn ông mua phế liệu ở Cà Mau kiện ra tòa.
Nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma bị bắt
Wed, 16 Jan 2019 15:38:34 +0700
Ông Thiện và một cựu nhân viên bị bắt trong tiến trình điều tra lại vụ Công ty cổ phần VN Pharma buôn thuốc ung thư giả.
Xét xử nghiêm vụ án Vũ 'Nhôm' để thu hồi tài sản cho nhà nước
Wed, 16 Jan 2019 15:17:28 +0700
Chánh án TAND Tối cao đánh giá Phan Văn Anh Vũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại ba thành phố trực thuộc trung ương.
Cán bộ ngân hàng làm lộ danh tính khách gửi tiền bị khởi tố
Wed, 16 Jan 2019 14:47:30 +0700
Hường đối mặt án phạt cao nhất lên tới án chung thân khi cung cấp thông tin của khách hàng VIP cho nghi phạm lừa đảo.
Thiếu nữ Mỹ gọi cảnh sát vì bị bố tịch thu điện thoại
Wed, 16 Jan 2019 12:18:42 +0700
Bé gái 16 tuổi cho rằng bố không có quyền thu chiếc điện thoại do cô tự bỏ tiền mua, đó là hành vi ăn trộm.
Hơn chục dân chơi phê ma túy trong quán bar ở miền Tây
Wed, 16 Jan 2019 10:35:51 +0700
Trong 35 thanh niên nam nữ bị cảnh sát phát hiện đang quay cuồng trong quán bar ở Vĩnh Long, 11 người dương tính ma túy.
Bị cáo Hoàng Công Lương xin im lặng tại tòa
Wed, 16 Jan 2019 10:28:21 +0700
Hoàng Công Lương từ chối trả lời câu hỏi của VKS, cho hay đã xin tòa cho "giữ quyền im lặng".
Vì sao cảnh sát Mỹ đeo camera trên người?
Wed, 16 Jan 2019 00:02:00 +0700
Camera nhỏ gắn trên đồng phục giúp cảnh sát cư xử ôn hoà hơn với người dân và bảo vệ họ trước các khiếu nại ác ý.
Chủ nợ bị bắt khi soạn hợp đồng cho vay nặng lãi
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0700
Do người phụ nữ không trả nợ đúng hạn, Lâm lập hợp đồng mới với mức lãi gấp đôi.
Chủ nhà nghỉ tổ chức bán dâm giá 200.000 đồng
Tue, 15 Jan 2019 22:25:30 +0700
Mỗi lần bán dâm, gái làng chơi ở biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) được bà chủ nhà nghỉ trả công 150.000 đồng.
Hoàng Công Lương không nhận vô ý làm chết 9 bệnh nhân
Tue, 15 Jan 2019 19:08:04 +0700
Lương khai sự cố y khoa tại Bệnh viện Hoà Bình có nguyên nhân do sửa chữa thiết bị, không liên quan việc điều trị của bị cáo.
Đạo chích Anh say thuốc an thần, ngủ gục tại hiện trường
Tue, 15 Jan 2019 19:05:00 +0700
Tên trộm chuyên nghiệp đã uống hai vỉ thuốc an thần của gia chủ và ngủ ngay tại phòng khách.
Thầy giáo tiểu học bật khóc khi lĩnh án tử
Tue, 15 Jan 2019 16:38:10 +0700
Xênh nhận lời làm phiên dịch cho việc mua bán ma túy với tiền công 200 USD một lần.
Kẻ cướp một tỷ trong chung cư cao cấp ở Hà Nội lĩnh 14 năm tù
Tue, 15 Jan 2019 14:47:19 +0700
Việt khống chế nữ chủ nhà, dọa được cử đến thủ tiêu cả gia đình với giá 25.000 USD để uy hiếp.
Ngày 28/1 tòa Hà Nội xét xử hai cựu thứ trưởng Bộ Công an
Tue, 15 Jan 2019 14:09:32 +0700
Ông Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân cùng hai cán bộ tổng cục tình báo, Phan Văn Anh Vũ sẽ hầu tòa trong ngày 28-30/1.
Đạo chích lao mình phá kính song cướp nhầm điện thoại mô hình
Tue, 15 Jan 2019 12:08:45 +0700
Liều phá cửa kính, tên trộm vào cửa hàng tại Trung Quốc lấy đi 8 chiếc smartphone mà không kịp nhận ra chỉ là hàng mô hình.
Cựu giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đổ lỗi cho cấp dưới
Tue, 15 Jan 2019 11:28:35 +0700
Bị cáo Trương Quý Dương gần chục lần khẳng định đã ủy quyền quản lý cho cấp dưới vì thế chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu.
Bệnh viện Hoà Bình thả nổi việc lọc nước chạy thận nhân tạo
Tue, 15 Jan 2019 00:26:34 +0700
Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình tự lập đơn nguyên chạy thận nhân tạo, hợp tác với công ty cung cấp thiết bị.
Người đàn ông Mỹ vờ bị bệnh để được nữ điều dưỡng chăm sóc
Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0700
Paul Menchaca sắp hầu tòa do nói dối không tự chăm sóc được bản thân để thuê người phục vụ.
1,2 tấn chân gà bị đốt trong hố
Tue, 15 Jan 2019 14:53:41 +0700
Số chân gà không rõ nguồn gốc bị nhà chức trách huyện Bát Xát (Lào Cai) thu giữ đã được thiêu hủy.
Hàng trăm cảnh sát xóa sổ mạng lưới lô đề ở Hà Tĩnh
Tue, 15 Jan 2019 11:50:24 +0700
Người đàn bà 44 tuổi cầm đầu mạng lưới ghi lô đề có số tiền giao dịch cả trăm triệu đồng mỗi ngày.
Cướp tiền trong 27 giây bằng mìn và súng giả
Mon, 14 Jan 2019 22:56:56 +0700
Cướp được tiền từ cửa hàng viễn thông ở Đà Nẵng, Quỳnh nạp vào thẻ game 10 triệu đồng, đưa cho vợ 4,5 triệu đồng, còn lại tiêu xài.
Đâm chết bạn thuở ấu thơ vì món nợ 1,5 triệu đồng
Mon, 14 Jan 2019 21:15:39 +0700
Trước tòa, Hoàng khai do say rượu nên "lỡ tay" đâm chết bạn và mong gia đình bị hại tha thứ.
Bốn người bị chém gục tại Sài Gòn vì mâu thuẫn ở quê
Mon, 14 Jan 2019 19:26:00 +0700
Anh Đây và 3 người bạn bị hơn 10 thanh niên cầm dao xông vào phòng trọ chém gục, do mâu thuẫn dai dẳng từ Sóc Trăng lên Sài Gòn. 

Tư vấn pháp luật miễn phí » Tư vấn luật doanh nghiệp » Tư vấn luật thuế » Tư vấn luật lao động » Tư vấn luật sở hữu trí tuệ » Tư vấn luật hôn nhân gia đình » Tư vấn luật hình sự » Tư vấn luật đầu tư » Tư vấn luật đất đai » Tư vấn luật hành chính » Thay đổi đăng ký kinh doanh » Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp » Quản trị nội bộ doanh nghiệp » Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp » Tạm dừng kinh doanh, giải thể, pháp sản doanh nghiệp » Cấp giấy chứng nhận đầu tư » Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư » Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện » Lập dự án đầu tư » Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà » Chuyển nhượng, mua bán nhà đất » Tranh chấp nhà đất » Giấy phép lao động (Work permit) » Hợp đồng lao động » Tranh chấp lao động » Đăng ký kết hôn » Kết hôn với người nước ngoài » Thủ tục ly hôn » Di chúc, di sản thừa kế » Thuế thu nhập » Thuế VAT » Thuế xuất nhập khẩu » Thuế tiệu thụ đặc biệt » Tổ chức hành nghề Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh » Tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh » Góc nhìn của Luật sư » Biểu mẫu trong lĩnh vực pháp luật » Video tư vấn pháp luật » Thắc mắc về luật nghĩa vụ quân sự? » Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành » Văn bản pháp luật » Gửi yêu cầu tư vấn luật