Home  21 Tháng Ba 2019 ..:: Văn bản pháp luật » Văn bản pháp luật khác ::.. Login
 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC Minimize
Loại văn bản
Loại văn bảnSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNội dungHiệu lực?
Bộ Luật101/2015/QH1327-11-2015 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật100/2015/QH1327-11-2015 Bộ luật hình sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật95/2015/QH1325-11-2015 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật92/2015/QH1325-11-2015 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật91/2015/QH1324-11-2015 Bộ luật dân sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2015/NQ-HĐTP28-10-2015 Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định62/2015/NĐ-CP18-07-2015 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2015/NQ-HĐTP15-01-2015 Nghị Quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí toà án Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2015/NQ-HĐTP15-01-2015 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật64/2014/QH1325-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật61/2014/QH1321-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2014/NQ-HĐTP20-03-2014 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định Luật trọng tài thương mại Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật39/2013/QH1316-11-2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2013/NQ-HĐTP06-11-2013 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP06/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị Quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luậtTố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị Quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật27/2012/QH1323-11-2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật24/2012/QH1320-11-2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2012/NQ-HĐTP13-06-2012 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật04/2011/QH1311-11-2011 Luật Đo lường Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật03/2011/QH1311-11-2011 Luật Tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật02/2011/QH1311-11-2011 Luật Khiếu nại Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật01/2011/QH1311-11-2011 Luật Lưu trữ Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2011/NQ-HĐTP29-07-2011 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2011/NQ-HĐTP29-07-2011 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng Hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật66/2011/QH1229-03-2011 Luật Phòng, chống mua bán người Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật65/2011/QH1229-03-2011 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Thông tư01/2011/TT-BNV19-01-2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2010/QH1215-11-2010 Luật Viên chức Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2010/QH1215-11-2010 Luật Viên chức Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật56/2010/QH1215-11-2010 Luật Thanh tra Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2010/NQ-HĐTP22-10-2010 Nghị quyết Bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2010/NQ-HĐTP22-10-2010 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật39/2009/QH1223-11-2009 Luật Người cao tuổi Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật38/2009/QH1219-06-2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật35/2009/QH1218-06-2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật35/2009/QH1218-06-2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật30/2009/QH1217-06-2009 Luật Quy hoạch đô thị Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật29/2009/QH1217-06-2009 Luật Quản lý nợ công Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật26/2008/QH1214-11-2008 Luật Thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật22/2008/QH1213-11-2008 Luật Cán bộ, công chức Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật15/2008/QH1203-06-2008 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật09/2008/QH1203-06-2008 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2007/NQ-HĐTP02-10-2007 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Tòa án” của Bộ luật Tố tụng Hình sự” Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2007/NQ-HĐTP02-10-2007 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật01/2007/QH1204-08-2007 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật81/2006/QH1129-11-2006 Luật Cư trú Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2006/NQ-HĐTP04-08-2006 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2006/NQ-HĐTP04-08-2006 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25 tháng 12 năm 1998 và ngày 04 tháng 5 năm 2006 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2006/NQ-HĐTP08-07-2006 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật68/2006/QH1129-06-2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2006/NQ-HĐTP12-05-2006 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2006/NQ-HĐTP12-05-2006 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2005/NQ-HĐTP08-12-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" của Bộ luật tố tụng hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2005/QH1129-11-2005 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật55/2005/QH1129-11-2005 Luật phòng, chống tham nhũng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật53/2005/QH1129-11-2005 Luật Thanh niên Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật48/2005/QH1129-11-2005 Luật Thực hành tiết kiện, chống lãng phí Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2005/NQ-HĐTP17-09-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về "Chứng minh và chứng cứ" Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật47/2005/QH1114-06-2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật33/2005/QH1114-06-2005 Bộ luật dân sự 2005 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2005/NQ-HĐTP28-04-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật phá sản Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2005/NQ-HĐTP27-04-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2005/NQ-HĐTP31-03-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật28/2004/QH1103-12-2004 Luật Điện lực Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2004/NQ-HĐTP05-11-2004 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2004/NQ-HĐTP02-10-2004 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2004/NQ-HĐTP10-08-2004 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật4/2004/QH1115-06-2004 Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật26/2004/QH1115-06-2004 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật22/2004/QH1115-06-2004 Luật Thanh tra Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2004/NQ-HĐTP28-04-2004 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật15/2003/QH1126-11-2003 Luật Thi đua, khen thưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2003/NQ-HĐTP31-07-2003 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh trọng tài thương mại Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2003/NQ-HĐTP27-05-2003 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trongviệc giải quyết các vụ án kinh tế Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2003/NQ-HĐTP18-04-2003 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2003/NQ-HĐTP17-04-2003 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2003/NQ-HĐTP16-04-2003 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật01/2002/QH1116-12-2002 Luật Ngân sách nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2001/NQ-HĐTP15-03-2001 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật Hình sự năm 1999 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2000/NQ-HĐTP23-12-2000 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2000/NQ-HĐTP04-08-2000 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ luật Hình sự năm 1999 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật09/1998/QH1002-12-1998 Luật Khiếu nại, tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật06/1998/QH120-05-1998 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ngân sách nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số20-03-1996 Luật Ngân sách Nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ LuậtKhông số28-10-1995 Bộ luật dân sự 1995 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/HĐTP19-10-1990 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh thừa kế Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/HĐTP18-10-1990 Nghị quyết Hướng dẫn về việc áp dụng Điều 44 Bộ Luật Hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01-HĐTP/NQ19-04-1989 Nghị quyết Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/NQ-HĐTP21-01-1988 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật103-SL/L00520-05-1957 Luật đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Page 1 of 1First   Previous   [1]  Next   Last   

Tin tức pháp luật

50 camera trên quốc lộ 1 'lật tẩy' kẻ tông chết người già đi bộ
Thu, 21 Mar 2019 11:33:46 +0700
Rà soát camera toàn tuyến quốc lộ 1 đi qua Hà Tĩnh, nhà chức trách tìm ra người thanh niên gây tai nạn. 
Tài xế túng tiền, bắn đồng nghiệp để cướp taxi
Thu, 21 Mar 2019 11:18:10 +0700
Bắn hai phát đạn vào đầu tài xế taxi, Đạt phóng xe đi chừng 20 km rồi bỏ lại, chạy trốn suốt hai ngày.
Hội Phụ nữ: Sẽ tạo 'tiền lệ xấu' khi sàm sỡ chỉ bị phạt 200.000 đồng
Thu, 21 Mar 2019 10:30:13 +0700
Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam cho rằng mức phạt 200.000 đồng "không có tính răn đe", gây bức xúc trong xã hội.
Doanh nhân Trung Quốc nghi cầm đầu băng ma tuý 300 kg ở Sài Gòn
Thu, 21 Mar 2019 10:07:16 +0700
Nghi can 56 tuổi và người tình dùng công ty may mặc làm bình phong để buôn bán, trung chuyển cả tấn ma tuý xuyên quốc gia.
Cựu tổng giám đốc Vietsovpetro bị xét xử tội lạm dụng chức vụ
Thu, 21 Mar 2019 09:22:46 +0700
Với việc gửi hàng nghìn tỷ đồng vào Oceanbank, tổng giám đốc và kế toán trưởng của Vietsovpetro được ngân hàng "chăm sóc".
Thị trấn Mỹ kiện nữ đại gia vì trang trí nhà 'quá xấu'
Thu, 21 Mar 2019 09:08:48 +0700
Ngôi nhà mô phỏng thời kỳ đồ đá bị hàng xóm cho rằng gây mất mỹ quan, không phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng.
Khi nào đóng dấu giáp lai vào văn bản?
Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 +0700
Dấu giáp lai có ý nghĩa gì, khác dấu thường thế nào? Văn bản nào cần đóng dấu giáp lai? (Văn Thành)
Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động làm Giám đốc Công an Hải Phòng
Wed, 20 Mar 2019 23:13:48 +0700
Đại tá Lê Ngọc Châu, 47 tuổi, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được điều động về lãnh đạo Công an Hải Phòng.
Sáu người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Wed, 20 Mar 2019 23:13:34 +0700
Vào Việt Nam bằng đường mòn để sang Campuchia làm việc, sáu người Trung Quốc bị bắt.
Giang hồ nổ súng gây náo loạn đường phố Thanh Hoá
Wed, 20 Mar 2019 22:43:32 +0700
Sau câu hô "bắn chết nó đi", nhiều tiếng súng vang lên, chừng 20 thanh niên truy đuổi, nã đạn vào nhóm anh Đặng song không trúng ai.
Cô giáo bị nhắc nhở vì đưa tin thất thiệt thịt gà, thịt bò nhiễm sán
Wed, 20 Mar 2019 22:19:03 +0700
Nhà chức trách tỉnh Lạng Sơn chưa xử phạt nữ giáo viên do đưa tin sai sự thật nhưng sẽ phạt 20 triệu đồng nếu tái phạm.
Nghi can phi tang xác con xuống sông Hàn được tại ngoại
Wed, 20 Mar 2019 18:37:28 +0700
Do chưa tìm thấy thi thể bé gái dưới sông Hàn, cơ quan chức năng buộc phải thả tự do Bùi Văn Hời.
Bộ Công an vây bắt ma tuý lớn nhất từ trước đến nay tại Sài Gòn
Wed, 20 Mar 2019 17:58:09 +0700
Gần trăm cảnh sát bao vây căn nhà và kho hàng ở quận Bình Tân, bắt băng nhóm chở hơn 300 kg ma tuý đá trên xe bán tải.
Chương Mỹ nêu lý do không khởi tố tội hiếp dâm với gã bán thịt
Wed, 20 Mar 2019 17:35:09 +0700
Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho hay do Trình một mực khai không giao cấu nên đã khởi tố anh ta về hành vi dâm ô. 
Cách một số nước châu Á xử phạt quấy rối tình dục phụ nữ
Wed, 20 Mar 2019 17:00:36 +0700
Luật của Malaysia cho phép phạt tù đến 10 năm với người có hành vi dùng vũ lực để xâm hại phẩm giá phụ nữ.
Cựu kế toán trưởng Chi cục thi hành án lừa 'chạy công chức'
Wed, 20 Mar 2019 16:30:31 +0700
Thanh khoe có nhiều mối quan hệ nên có thể lo lót cho nhiều người vào biên chế.
Chở lậu 1,5 tấn sụn gà, tài xế bị phạt 5 triệu đồng
Wed, 20 Mar 2019 16:30:19 +0700
Trên chiếc xe khách từ Lào về Đà Nẵng, cảnh sát môi trường thu 12 thùng sụn gà không rõ nguồn gốc.
Người tung tin trường mầm non dùng thịt lợn nhiễm sán bị tạm giữ
Wed, 20 Mar 2019 15:12:33 +0700
Công an cáo buộc Nguyễn Bá Mạnh có hành vi đưa thông tin sai sự thật về sử dụng thịt lợn nhiễm sán ở trường mầm non Ngũ Thái.
Kẻ nhiễm HIV nhiều lần phá cửa sổ để đột nhập nhà dân
Wed, 20 Mar 2019 15:01:20 +0700
Nhiều gia đình ở thành phố Vinh bị kẻ gian lọt vào nhà lấy trộm máy tính, ví tiền trong đêm.
Người đàn ông bị phạt tù vì kích động bạo loạn
Wed, 20 Mar 2019 14:36:42 +0700
Lê Minh Thể ở Cần Thơ bị cáo buộc đã đăng 7 video trên Facebook với nội dung xuyên tạc Đảng, Nhà nước; xúi giục người dân lật đổ chính quyền.
Thầy giáo bị khởi tố vì ném thanh sắt khiến hàng xóm gãy răng
Wed, 20 Mar 2019 14:17:46 +0700
Cãi nhau với hàng xóm về đường ống nước thải gây ô nhiễm, Tình cầm thanh sắt dài 60 cm ném vào đối phương.
Cựu CSGT 'gọi đàn em đánh người vi phạm' ở Sài Gòn hầu tòa
Wed, 20 Mar 2019 12:31:45 +0700
Như được xác định có vai trò chủ mưu, nhờ "bạn xã hội" đến đánh ông Chín gây tử vong, nhưng cựu thượng úy kêu oan.
Ông ve chai được thi hành bản án chia đôi tờ vé số độc đắc
Wed, 20 Mar 2019 12:11:31 +0700
Gần 2 tháng sau khi tòa phúc thẩm tuyên án vụ tranh chấp tờ vé số độc đắc, ông Lê Văn Dữ ở Cà Mau được nhận gần 900 triệu đồng.
Tài xế taxi và người dân Bình Dương tóm gọn tên cướp
Wed, 20 Mar 2019 11:48:10 +0700
Bị dí dao vào cổ khi nằm ngủ trong taxi đợi khách, nam tài xế chống trả và cùng người dân bắt được tên cướp.
Tuần Châu Hà Nội chỉ được công nhận quyền sở hữu vở diễn 'Ngày xưa'
Wed, 20 Mar 2019 11:24:38 +0700
TAND Hà Nội xác định đạo diễn Việt Tú có quyền tác giả, song quyền sở hữu thuộc về nhà đầu tư Tuần Châu Hà Nội.

Tư vấn pháp luật miễn phí » Tư vấn luật doanh nghiệp » Tư vấn luật thuế » Tư vấn luật lao động » Tư vấn luật sở hữu trí tuệ » Tư vấn luật hôn nhân gia đình » Tư vấn luật hình sự » Tư vấn luật đầu tư » Tư vấn luật đất đai » Tư vấn luật hành chính » Thay đổi đăng ký kinh doanh » Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp » Quản trị nội bộ doanh nghiệp » Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp » Tạm dừng kinh doanh, giải thể, pháp sản doanh nghiệp » Cấp giấy chứng nhận đầu tư » Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư » Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện » Lập dự án đầu tư » Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà » Chuyển nhượng, mua bán nhà đất » Tranh chấp nhà đất » Giấy phép lao động (Work permit) » Hợp đồng lao động » Tranh chấp lao động » Đăng ký kết hôn » Kết hôn với người nước ngoài » Thủ tục ly hôn » Di chúc, di sản thừa kế » Thuế thu nhập » Thuế VAT » Thuế xuất nhập khẩu » Thuế tiệu thụ đặc biệt » Tổ chức hành nghề Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh » Tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh » Góc nhìn của Luật sư » Biểu mẫu trong lĩnh vực pháp luật » Video tư vấn pháp luật » Thắc mắc về luật nghĩa vụ quân sự? » Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành » Văn bản pháp luật » Gửi yêu cầu tư vấn luật