Home  22 Tháng Năm 2019 ..:: Văn bản pháp luật » Văn bản pháp luật khác ::.. Login
 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC Minimize
Loại văn bản
Loại văn bảnSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNội dungHiệu lực?
Bộ Luật101/2015/QH1327-11-2015 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật100/2015/QH1327-11-2015 Bộ luật hình sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật95/2015/QH1325-11-2015 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật92/2015/QH1325-11-2015 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật91/2015/QH1324-11-2015 Bộ luật dân sự 2015 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2015/NQ-HĐTP28-10-2015 Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị định62/2015/NĐ-CP18-07-2015 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2015/NQ-HĐTP15-01-2015 Nghị Quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí toà án Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2015/NQ-HĐTP15-01-2015 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật64/2014/QH1325-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật61/2014/QH1321-11-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2014/NQ-HĐTP20-03-2014 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định Luật trọng tài thương mại Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật39/2013/QH1316-11-2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2013/NQ-HĐTP06-11-2013 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP06/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị Quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luậtTố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị Quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2012/NQ-HĐTP03-12-2012 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật27/2012/QH1323-11-2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật24/2012/QH1320-11-2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2012/NQ-HĐTP13-06-2012 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật04/2011/QH1311-11-2011 Luật Đo lường Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật03/2011/QH1311-11-2011 Luật Tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật02/2011/QH1311-11-2011 Luật Khiếu nại Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật01/2011/QH1311-11-2011 Luật Lưu trữ Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2011/NQ-HĐTP29-07-2011 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2011/NQ-HĐTP29-07-2011 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng Hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật66/2011/QH1229-03-2011 Luật Phòng, chống mua bán người Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật65/2011/QH1229-03-2011 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Thông tư01/2011/TT-BNV19-01-2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2010/QH1215-11-2010 Luật Viên chức Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2010/QH1215-11-2010 Luật Viên chức Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật56/2010/QH1215-11-2010 Luật Thanh tra Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2010/NQ-HĐTP22-10-2010 Nghị quyết Bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2010/NQ-HĐTP22-10-2010 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật39/2009/QH1223-11-2009 Luật Người cao tuổi Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật38/2009/QH1219-06-2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật35/2009/QH1218-06-2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật35/2009/QH1218-06-2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật30/2009/QH1217-06-2009 Luật Quy hoạch đô thị Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật29/2009/QH1217-06-2009 Luật Quản lý nợ công Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật26/2008/QH1214-11-2008 Luật Thi hành án dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật22/2008/QH1213-11-2008 Luật Cán bộ, công chức Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật15/2008/QH1203-06-2008 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật09/2008/QH1203-06-2008 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2007/NQ-HĐTP02-10-2007 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Tòa án” của Bộ luật Tố tụng Hình sự” Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2007/NQ-HĐTP02-10-2007 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật01/2007/QH1204-08-2007 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật81/2006/QH1129-11-2006 Luật Cư trú Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2006/NQ-HĐTP04-08-2006 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2006/NQ-HĐTP04-08-2006 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25 tháng 12 năm 1998 và ngày 04 tháng 5 năm 2006 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2006/NQ-HĐTP08-07-2006 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật68/2006/QH1129-06-2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2006/NQ-HĐTP12-05-2006 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2006/NQ-HĐTP12-05-2006 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2005/NQ-HĐTP08-12-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" của Bộ luật tố tụng hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật58/2005/QH1129-11-2005 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật55/2005/QH1129-11-2005 Luật phòng, chống tham nhũng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật53/2005/QH1129-11-2005 Luật Thanh niên Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật48/2005/QH1129-11-2005 Luật Thực hành tiết kiện, chống lãng phí Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2005/NQ-HĐTP17-09-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về "Chứng minh và chứng cứ" Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật47/2005/QH1114-06-2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật33/2005/QH1114-06-2005 Bộ luật dân sự 2005 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2005/NQ-HĐTP28-04-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật phá sản Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2005/NQ-HĐTP27-04-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật tố tụng dân sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2005/NQ-HĐTP31-03-2005 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật28/2004/QH1103-12-2004 Luật Điện lực Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2004/NQ-HĐTP05-11-2004 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2004/NQ-HĐTP02-10-2004 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2004/NQ-HĐTP10-08-2004 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ Luật4/2004/QH1115-06-2004 Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật26/2004/QH1115-06-2004 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật22/2004/QH1115-06-2004 Luật Thanh tra Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2004/NQ-HĐTP28-04-2004 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật15/2003/QH1126-11-2003 Luật Thi đua, khen thưởng Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP05/2003/NQ-HĐTP31-07-2003 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh trọng tài thương mại Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP04/2003/NQ-HĐTP27-05-2003 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trongviệc giải quyết các vụ án kinh tế Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP03/2003/NQ-HĐTP18-04-2003 Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2003/NQ-HĐTP17-04-2003 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2003/NQ-HĐTP16-04-2003 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật01/2002/QH1116-12-2002 Luật Ngân sách nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2001/NQ-HĐTP15-03-2001 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật Hình sự năm 1999 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/2000/NQ-HĐTP23-12-2000 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/2000/NQ-HĐTP04-08-2000 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ luật Hình sự năm 1999 Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật09/1998/QH1002-12-1998 Luật Khiếu nại, tố cáo Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật06/1998/QH120-05-1998 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ngân sách nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
LuậtKhông số20-03-1996 Luật Ngân sách Nhà nước Xem chi tiết Hiệu lực?
Bộ LuậtKhông số28-10-1995 Bộ luật dân sự 1995 Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP02/HĐTP19-10-1990 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh thừa kế Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/HĐTP18-10-1990 Nghị quyết Hướng dẫn về việc áp dụng Điều 44 Bộ Luật Hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01-HĐTP/NQ19-04-1989 Nghị quyết Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự Xem chi tiết Hiệu lực?
Nghị quyết của HĐTP01/NQ-HĐTP21-01-1988 Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình Xem chi tiết Hiệu lực?
Luật103-SL/L00520-05-1957 Luật đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân Xem chi tiết Hiệu lực?
Page 1 of 1First   Previous   [1]  Next   Last   

Tin tức pháp luật

Gã thanh niên miền Tây mang súng bắn vào nhà dân
Wed, 22 May 2019 00:09:05 +0700
Bực tức một phụ nữ cùng phường thiếu nợ mẹ mình chậm trả, Nam ở Vĩnh Long mang súng bắn vào nhà bà ta để dằn mặt.
Nam quản lý spa lập đường dây bán dâm cho khách nước ngoài
Wed, 22 May 2019 00:03:00 +0700
Khách đến spa trong khu phố Tây Nha Trang có nhu cầu "vui vẻ" Luân Em điều nữ tiếp viên đến phục vụ với giá một triệu đồng.
Tài xế taxi trộm 200 triệu đồng khi đưa con đi học
Wed, 22 May 2019 00:00:08 +0700
Người phụ nữ ở Long An để tiền, USD trong cốp xe, sau khi đưa con vào lớp học trở ra thì phát hiện bị mất trộm.
Nghi phạm Mỹ gây 12 vụ chèn gối gây ngạt thở người cao tuổi
Wed, 22 May 2019 00:00:00 +0700
Từ hộp nữ trang của nạn nhân gốc Việt Lu Thi Harris, cảnh sát Mỹ truy ra nghi phạm gây hàng loạt vụ giết người ở Texas.
Hơn 30 người bị lừa khi 'chạy việc' ở Quảng Bình
Tue, 21 May 2019 22:27:54 +0700
Ông Tuyển nhận 7,5 tỷ đồng của hơn 30 người song không thể thực hiện được các cam kết.
Nạn nhân bị đổ bêtông nghi nhảy lầu trốn trước khi chết
Tue, 21 May 2019 20:38:29 +0700
Nữ nghi can chính trong vụ án khai, ông Linh không chịu đựng nổi khóa "tu luyện nhịn ăn uống" nên đã nhảy lầu bỏ trốn và sau đó tử vong.
Bé gái 11 tuổi bị đâm gục khi ở nhà một mình
Tue, 21 May 2019 18:23:53 +0700
Hiếu từng bị kết án tù vì hành hung mẹ bé Ly, nay lại tiếp tục đâm bé 6 nhát vào vùng đầu.
Chó nghiệp vụ thi phát hiện ma túy, thuốc nổ
Tue, 21 May 2019 18:15:49 +0700
Ma túy được giấu sâu tại hai trong 10 chiếc valy, tuy nhiên chó nghiệp vụ chỉ mất vài giây là nhận ra.
Nữ cảnh sát Mỹ chi 7.000 USD thuê sát thủ ám hại chồng
Tue, 21 May 2019 16:27:59 +0700
Trong khi giải quyết ly hôn, Valerie Cincinelli có thái độ hòa nhã trong khi thực tế đang có âm mưu thâm độc.
Người đàn ông đâm gục nữ tài xế taxi bị khởi tố
Tue, 21 May 2019 16:27:43 +0700
Do mâu thuẫn, trên taxi Long cầm dao đâm người cầm lái và tự gây thương tích cho mình.
Cựu tổng giám đốc chứng khoán Trường Sơn kêu oan
Tue, 21 May 2019 15:38:08 +0700
Hồ Hoài Nam bị cáo buộc lập khống hồ sơ vay ngân hàng, cùng cấp dưới chiếm đoạt 43,6 tỷ đồng.
Kẻ tham gia giật túi xách được giảm án dù không kháng cáo
Tue, 21 May 2019 14:58:31 +0700
Tòa phúc thẩm chấp thuận giảm án một năm tù cho hai bị cáo, dù chỉ có một người kháng cáo.
Hai thanh niên đốt xe cảnh sát ở Bình Thuận lĩnh án
Tue, 21 May 2019 14:39:30 +0700
Trong vụ gây rối gần một năm trước, Tấn và Thanh xông vào trụ sở PCCC Phan Rí ném bom xăng đốt 6 ôtô, thiệt hại gần 4,6 tỷ đồng .
Nhiều cựu quan chức trong 8 đại án sẽ bị xét xử năm 2019
Tue, 21 May 2019 14:36:10 +0700
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu tập trung điều tra, xét xử 8 đại án gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhóm du khách Mỹ bị taxi tông trọng thương ở Sài Gòn
Tue, 21 May 2019 14:28:03 +0700
Băng qua đường ở quận 1 đúng luật, song nhóm du khách bị Toàn tông thẳng taxi vào người, đa chấn thương.
Gã đàn ông miền Tây đánh con trai 9 tuổi thương tật 14%
Tue, 21 May 2019 12:48:29 +0700
Ôn bài cho con trai chuẩn bị thi học kỳ hai, phụ huynh ở Hậu Giang đã dùng tay và roi đánh bé nhiều giờ liền, đến ngất xỉu.
Kẻ giang hồ rình trước ngân hàng, giật túi của người rút tiền
Tue, 21 May 2019 11:35:51 +0700
Cầm túi tiền 400 triệu đồng ra khỏi ngân hàng, đang mở cửa ôtô, người phụ nữ bỗng bị hai thanh niên áp sát.
Nữ tài xế BMW gây tai nạn ở Sài Gòn bị truy tố đến 10 năm tù
Tue, 21 May 2019 10:51:49 +0700
Lái xe khi say rượu gây tai nạn khiến một người chết và nhiều người bị thương, bà Nga được tại ngoại, cấm xuất cảnh.
Tài xế đi tù vì cưới cô dâu 15 tuổi
Tue, 21 May 2019 10:35:06 +0700
Do mâu thuẫn khi sống chung, Phương tố cáo có quan hệ tình dục với Tuấn, làm cô dâu khi chưa tròn 16 tuổi.
Cô gái Mỹ lừa cảnh sát để bạn trai thoát khỏi trại giam
Tue, 21 May 2019 09:51:47 +0700
Bằng một cuộc gọi mạo danh và email gửi công văn giả, cô gái đã khiến cán bộ trại giam trả tự do cho bạn trai của mình.
Tử tù Trung Quốc lợi dụng bằng sáng chế để được giảm tội
Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0700
Việc tử tù bị tuyên án 21 năm trước nay lại bị bắt khi là ông chủ hộp đêm làm dấy lên nghi vấn về lỗ hổng pháp luật.
Sát thủ lộ vết giày ở hiện trường vì tiếc chiếc điện thoại
Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0700
Để không ảnh hưởng đến các dấu vết trên cửa phòng ngủ, cảnh sát Trung Quốc chui qua trần để vào hiện trường.
Bị đánh tử vong khi đi đòi nợ thuê
Mon, 20 May 2019 22:22:43 +0700
Gây án xong, Khánh tới cơ quan điều tra đầu thú khai nhận hành vi.
Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 8 mang thai
Mon, 20 May 2019 20:02:37 +0700
Cơ quan chức năng Thanh Hóa đang giám định thai nhi để xử lý nam thanh niên khiến bạn gái 14 tuổi có thai.
Nhóm thanh niên khống chế người đưa về quán cà phê hành hung
Mon, 20 May 2019 19:45:32 +0700
Sau khi đánh một thanh niên tại quán cà phê ở TP Huế, nhóm của Quốc Anh tiếp tục khống chế nạn nhân đưa về quán khác hành hung.

Tư vấn pháp luật miễn phí » Tư vấn luật doanh nghiệp » Tư vấn luật thuế » Tư vấn luật lao động » Tư vấn luật sở hữu trí tuệ » Tư vấn luật hôn nhân gia đình » Tư vấn luật hình sự » Tư vấn luật đầu tư » Tư vấn luật đất đai » Tư vấn luật hành chính » Thay đổi đăng ký kinh doanh » Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp » Quản trị nội bộ doanh nghiệp » Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp » Tạm dừng kinh doanh, giải thể, pháp sản doanh nghiệp » Cấp giấy chứng nhận đầu tư » Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư » Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện » Lập dự án đầu tư » Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà » Chuyển nhượng, mua bán nhà đất » Tranh chấp nhà đất » Giấy phép lao động (Work permit) » Hợp đồng lao động » Tranh chấp lao động » Đăng ký kết hôn » Kết hôn với người nước ngoài » Thủ tục ly hôn » Di chúc, di sản thừa kế » Thuế thu nhập » Thuế VAT » Thuế xuất nhập khẩu » Thuế tiệu thụ đặc biệt » Tổ chức hành nghề Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh » Tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh » Góc nhìn của Luật sư » Biểu mẫu trong lĩnh vực pháp luật » Video tư vấn pháp luật » Thắc mắc về luật nghĩa vụ quân sự? » Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành » Văn bản pháp luật » Gửi yêu cầu tư vấn luật